OUR MENTORSPresenting to you our mentors who have helped the team of SRM-UAV reach heights

Sobin Santhosh

Shubham Vyas

Jobin Jose

Avinash K. Vanadil

Gaurang Vashistha

Vishnu Sen

Vijaysai Kandimalla

Abdullah Ccop

Pradeep Chand

Manogna Reddy

Shreyas Vasudevan

Bharat Mathur

Abhishek Mohanty

Arnab Halder

Deeptaman Das

Risshi Jain

Qasim Pardawala

Aishwarya A.R.

Rajeev Kohli

Vipul Notani

Shubhendu Tewary

Varun Narayanan

Koustav Paul

Anjali Ratan

Indhu Krishnan

Vivek Sehgal

Rishav Choudhary

Kunal Lad

Saket Singh